SHARE-CZ+

SHARE-CZ+ NÁRODNÍ VÝZKUM STÁRNUTÍ

Hlavním cílem projektu SHARE-CZ+ je vytvořit podmínky pro kvalitní výzkum stárnutí v České republice prostřednictvím sběru mezioborových longitudinálních dat populace 50+, harmonizovaných napříč všemi zeměmi v EU. Výsledkem projektu je unikátní volně přístupný soubor dat poskytující informace o stavu, historii a vývoji české a evropské společnosti a umožňující vládám a výzkumným pracovníkům lépe porozumět důsledkům demografických změn a připravit optimální opatření pro veřejné finance, trh práce, zdravotní nebo penzijní systém. To umožní lepší pochopení procesu stárnutí evropské a české populace a formulaci reforem založených na faktech (Evidence-based Policy).

Projekt SHARE-CZ+ také přispěje ke zkvalitnění celé vědecké infrastruktury a jejího dosahu v mezioborovém výzkumu stárnutí v ČR pomocí dodatečného písemného dotazníku poskytujícího prostor externím výzkumníkům. Vědecký tým bude aspirovat na excelentní postavení v empirickém výzkumu demografických změn a jejich vlivů na socio-ekonomické postavení a kvalitu života starších generací v ČR. Vědecké semináře a diseminace výstupů projektu zprostředkují tyto znalosti a výsledky dalším výzkumníkům v ČR.

SEMINÁŘE V RÁMCI PROJEKTU:

30. 10. 2017                - Peter Martinsson, University od Gothenburg

27. 11. 2017                - Adam Szeidl, Central European University

29. 11. 2017                - Fabrizio Mazzonna, Università della Svizzera Italiana

4. 12. 2017                 - Thomas Dohman, University of Bonn

7. 12. 2017                 - Alex Ludwig, Goethe-University

PUBLIKACE:

Jiří Šatava, Filip Pertold, 2017: Příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace

Jiří Šatava, Filip Pertold, 2017: Důchody a důchodci ve volebních programech

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logos EU MSMT

 

 

 

SHARE-CZ+ NATIONAL RESEARCH ON AGEING

The main goal of the SHARE-CZ+ project is to create conditions for research excellence on ageing in the Czech Republic through the collection of high-quality interdisciplinary longitudinal data on the 50+ population, harmonized across all the EU countries for better understanding of the European and Czech population ageing process and for the formulation of evidence-based policies and reforms. This target also includes an open access to the SHARE data for all researchers for their individual research, including a complete project and software documentation.

The next project goal is to follow, complement and improve the quality of the complementary RI SHARE-CZ research activities also by incorporating the additional national drop-off questionnaire available to external researchers. The newly established research team will aspire to excellent position in the empirical research of demographic changes and their influence on older generations socio-economic status and the quality of life. Scientific workshops and disseminations of the SHARE-CZ+ output will make available the relevant knowledge and results to other researchers in the CR.

PROJECT SEMINARS:

30. 10. 2017                - Peter Martinsson, University od Gothenburg

27. 11. 2017                - Adam Szeidl, Central European University

29. 11. 2017                - Fabrizio Mazzonna, Università della Svizzera Italiana

4. 12. 2017                 - Thomas Dohman, University of Bonn

7. 12. 2017                 - Alex Ludwig, Goethe-University

PUBLICATIONS:

Jiří Šatava, Filip Pertold, 2017: Pensioners’s incomes: work, starting pensions and their valorization (Czech language only: Příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace)

Jiří Šatava, Filip Pertold, 2017: Pensions and pensioners in election manifestos (Czech language only: Důchody a důchodci ve volebních programech)

Project is co-financed by the European Union.

Logos EU MSMT EN