Řídicí a poradní orgány

ESC

Výkonný a dozorčí výbor CERGE a NHÚ - ESC (z anglického názvu Executive and Supervisory Committee) je konzultativní orgán složený z mezinárodně uznávaných kapacit v oboru ekonomie, představitelů Univerzity Karlovy a zástupců Akademie věd České republiky. Je jmenován společně rektorem UK a předsedou AV ČR. Mezi jeho funkce patří zavádění a udržování nejvyšších akademických standardů, dohled nad efektivním využitím finančních zdrojů a pomoc při získávání externích zdrojů financování. ESC přijímá doporučení v rámci v oblasti evaluace akademické orientace společného pracoviště CERGE-EI a hodnocení práce tvůrčích pracovníků.

ESC se schází dvakrát ročně a jeho aktuální složení je uvedeno na webu společného pracoviště CERGE-EI.

 

Vedení

Ředitel NHÚ je statutárním orgánem NHÚ. Řídí jeho činnost a je oprávněn jednat jménem NHÚ.

V NHÚ jsou zřízeny funkce pěti zástupců ředitele, a to zástupce ředitele pro výzkum, zástupce ředitele pro doktorské studium a další vzdělávací činnosti, zástupce ředitele pro ekonomické otázky, zástupce ředitele pro rozvoj a public relations a zástupce ředitele pro věci organizačně správní. Zástupce ředitele jmenuje a odvolává ředitel po projednání s Vědeckou radou NHÚ.

Současný ředitel a jeho zástupci jsou:

doc. Marek Kapička, Ph.D.
ředitel

Ing. Ivana Burianová, MBA
zástupkyně ředitele pro ekonomické otázky

doc. Stanislav Anatolyev, Ph.D.
zástupce ředitele pro doktorské studium a další vzdělávací činnosti

prof. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
zástupce ředitele pro výzkum

Ondřej Rydval, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci organizačně správní

Mgr. Kateřina Honskusová
zástupkyně ředitele pro rozvoj a public relations

 

Dozorčí rada NHÚ AV ČR, v. v. i.

Předsedu, místopředsedu a další členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Akademická rada AV ČR. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně dvakrát ročně.

Dozorčí rada zejména:

 • vykonává dohled nad činností a hospodařením pracoviště
 • vykonává dohled nad nakládáním s majetkem pracoviště
 • navrhuje předsedovi AV ČR odvolání ředitele
 • vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny pracoviště
 • vyjadřuje se k návrhům na sloučení, splynutí nebo rozdělení pracoviště
 • vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů pracoviště a návrhu výroční zprávy pracoviště

Dozorčí rada NHÚ AV ČR, v.v.i. působí v následujícím složení:

doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (předseda)
Sociologický ústav AV ČR, v. v .i.

Ondřej Rydval, Ph.D. (místopředseda)
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Mgr. Jan Mysliveček, Ph.D.
Masarykova Univerzita

 

Rada Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

Rada Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. je volena shromážděním výzkumných pracovníků NHÚ jako základní vědecký a odborný orgán NHÚ. Funkční období vědecké rady je pět let.

Rada Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. zejména:

 • dbá na zachovávání účelu, pro který bylo NHÚ zřízeno, na uplatňování veřejného zájmu a na jeho řádné hospodaření,
 • stanovuje směry činnosti NHÚ v souladu s koncepcí AV ČR a se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jeho rozvoje,
 • projednává návrhy výzkumných záměrů, návrhy projektů výzkumu a vývoje,
 • schvaluje rozpočet NHÚ, jeho změny a střednědobý výhled jeho financování,
 • schvaluje výroční zprávu NHÚ,
 • projednává návrhy smluv o spolupráci s tuzemskými i zahraničními subjekty,
 • vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje předsedovi AV ČR jmenování vybraného uchazeče ředitelem NHÚ a navrhuje odvolání ředitele.

V současnosti má Rada Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. tyto členy:

Alena Bičáková, Ph.D.
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (předseda)
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

prof. Jakub Kastl, Ph.D.
Department of Economics, Princeton University

doc. Marek Kapička, Ph.D.
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Prof. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (místopředseda)
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

prof. Avner Shaked, Ph.D.
emeritní profesor, University of Bonn

doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Mgr. Jiří Střelický M.A., Ph.D.
ČSOB Pojišťovna