EXCELES SYRI

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (akronym SYRI)

Cílem programu EXCELES je zvýšení schopnosti výzkumných kapacit ve vybraných prioritních oblastech VaVaI reagovat na aktuální trendy a potřeby VaVaI v návaznosti na výskyt závažných chorob a sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s nimi spojenými.

Projekt „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik“ (evid. číslo LX22NPO5101; 2022 – 2025) je zaměřen na specifické společenskovědní a navazující disciplíny cíleně zaměřené na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik, zahrnujících obdobná rizika pandemií typu covid-19, tj. souborně zaměřených na problematiku:

  • Fungování veřejné správy, komunikace veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení,
  • Efektivity zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně-ekonomických determinant zdravotních rizik i
  • Obnovy hospodářství po zdravotních a bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.

Národohospodářský ústav participuje na projektu v rámci pracovní skupiny s názvem „Ekonomické dopady pandemie“, kterou vede Ctirad Slavík, Ph.D.

Tento projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

msmt.jpgnpo.jpgeu.jpg

The National Institute for Research on the Socioeconomic Impact of Diseases and Systemic Risks (SYRI)

The EXCELES program aims to increase the capability of research capacities in selected priority areas of research and development and innovation (R&D&I) to respond to current trends and needs in R&D&I related to major diseases and the social and economic impact of systemic health risks associated with them.

The project entitled "National Institute for Research on the Socioeconomic Impact of Diseases and Systemic Risks" (registration number LX22NPO5101; 2022 - 2025) focuses on social science and related disciplines specifically targeting the social and economic impacts of systemic health risks, including pandemics of the COVID-19 type, i.e. collectively addressing the following issues of:

1. The functioning of public administration, communication of public administration with the public and the behaviour of society in of health risk situations,

2. The effectiveness of health care, lifestyle and other socio-economic determinants of health risks

3. Economic recovery from health or security crises in terms of economic policy, the labour market and unemployment, human capital and education, and addressing the increase in poverty.

The Economics Institute of the Czech Academy of Sciences participates in the project within the work package "Economic Impacts of Pandemic", led by Ctirad Slavík, Ph.D.

This project is funded by the European Union - Next Generation EU.

msmt.jpgnpo.jpgeu.jpg