NHÚ AV ČR, v. v. i.

Národohospodářský ústav Akademie věd ČR (NHÚ) byl zřízen v roce 1992 a je jediným pracovištěm Akademie věd ČR v oblasti ekonomického výzkumu. Od roku 2007 má právní status veřejné výzkumné instituce (v. v. i.). Jeho činnost se postupně propojovala s činností Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) a tato spolupráce vyústila v roce 1999 v založení společného pracoviště CERGE-EI. Hlavním úkolem CERGE-EI je účelně propojit vědeckou a pedagogickou práci obou ústavů a v jejím rámci vzdělávat novou generaci ekonomů ze zemí bývalého komunistického bloku, kteří budou odborníky v oblasti transformace a fungování tržní ekonomiky.

Náplní činnosti ústavu je teoretický a empirický výzkum v oblastech makroekonomie, mikroekonomie, veřejných financí, ekonometrie, ekonomie práce a vzdělávání, struktury a organizace trhů, mezinárodního obchodu, mezinárodních financí, ekonomie životního prostředí a energetiky, ekonomie zdravotnictví, experimentální ekonomie a ekonomické integrace s důrazem na otázky EU a přechod zemí k tržní ekonomice. Vedle mezinárodně orientované činnosti na poli základního výzkumu se ústav zabývá aplikovaným výzkumem a přispívá, především aktivitami svého akademického think-tanku IDEA, k veřejným národním i mezinárodním odborným a občanským diskusím ohledně hodnocení dopadů národohospodářských a souvisejících politik, spolupracuje s domácími i zahraničními institucemi na řešení společných výzkumných projektů v rámci evropského výzkumného prostoru a napomáhá i popularizaci vědy. Od jejího zahájení se ústav aktivně podílí na naplňování cílů Strategie Akademie věd „AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“, v rámci které koordinuje výzkumný program „Efektivní veřejné politiky a současná společnost“.