Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

NHÚ AV ČR, v. v. i.

Národohospodářský ústav Akademie věd ČR (NHÚ) byl zřízen v roce 1992 a je jediným pracovištěm Akademie věd ČR v oblasti ekonomického výzkumu. Od roku 2007 má právní status veřejné výzkumné instituce (v. v. i.). Jeho činnost se postupně propojovala s činností Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) a tato spolupráce vyústila v roce 1999 v založení společného pracoviště CERGE-EI. Hlavním úkolem CERGE-EI je účelně propojit vědeckou a pedagogickou práci obou ústavů a v jejím rámci vzdělávat novou generaci ekonomů ze zemí bývalého komunistického bloku, kteří budou odborníky v oblasti transformace a fungování tržní ekonomiky.

NHÚ se zabývá vědeckým výzkumem ekonomické teorie na makro- i mikroúrovni, veřejnými financemi, ekonometrií, ekonomickou integrací, ekonomií práce, strukturou a organizací trhů, mezinárodním obchodem, mezinárodními financemi, ekonomikou životního prostředí, ekonomikou zdravotnictví, experimentální ekonomikou, tranzitivní ekonomikou a dalšími oblastmi, jež souvisejí s přechodem k tržní ekonomice a vstupem do EU.